Antwoord binnen 24 uur

Gebruiksvoorwaarden

ESPRESSO.SOCIAL LTD ("Wij") is een Engelse onderneming gevestigd te 168 The Circle Queen Elizabeth Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, SE1 2JL (13241003), die via de website https://iq-fast.com/nl ("Site") een aan intelligentiequotiënttest gerelateerde dienst exploiteert waarmee iedere persoon die in een privé-capaciteit handelt ("Klant" of "U") uw intelligentiequotiënt kan testen ("Dienst").

Het doel van deze Voorwaarden is het definiëren van de wijze waarop U, als Klant, gebruik kunt maken van de Dienst ("Voorwaarden").

Onze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld, in welk geval wij U de maand voorafgaand aan de update per e-mail zullen informeren. De toegang tot en het gebruik van Onze Dienst nadat U van deze update op de hoogte bent gesteld, alsmede het niet beëindigen van Uw abonnement tegen het einde van de maand, impliceert Uw instemming met de laatste versie van genoemde Voorwaarden.

Deze versie van Onze Voorwaarden is gedateerd 19/01/2022.

1. Registratie

1.1 Toegang en gebruik van onze dienst vereist de opening van een account via onze site ("account").

1.2 Wanneer U zich registreert, wordt U gevraagd de volgende informatie te verstrekken:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Als klant garandeert U de juistheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de aan ons verstrekte informatie, alsmede het feit dat U meerderjarig bent en gerechtigd bent om U te abonneren op onze dienst in het land waar U woont.

Wij vestigen Uw aandacht op het feit dat Wij ons het recht voorbehouden juridische stappen tegen U te ondernemen, inclusief strafrechtelijke stappen, in geval van identiteitsdiefstal.

1.3 Uw abonnementscontract is pas geldig afgesloten wanneer de aanvaarding van de betaling overeenkomstig artikel 2 hieronder is bevestigd ("Contract"). U kunt uw Contract te allen tijde downloaden door ons een verzoek daartoe per e-mail te sturen.

1.4 De opening van een Account geeft uitsluitend recht op toegang tot en gebruik van ons platform aan de Klant die deze account heeft geopend. Als Klant bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw toegangscodes tot de Dienst (login en wachtwoord) en voor het melden van elk misbruik in dit verband. Elke overdracht van toegang aan derden zonder onze voorafgaande toestemming is verboden.

1.5 De toegang tot onze dienst is voorbehouden aan personen die deze voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Elk gebruik voor professionele doeleinden is verboden en zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van Uw abonnement en daarmee tot de mogelijkheid van toegang tot en gebruik van Onze Dienst, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder mogelijke terugbetaling.

2. Betaling

2.1 De prijs van de Dienst is als volgt:

 • Gedurende de eerste 48 uur na registratie heeft de Klant het recht om Onze Dienst te testen voor een bedrag van €0.50 ("Proefperiode")
 • Na afloop van deze 48 uur, behoudens opzegging binnen deze periode, wordt automatisch een abonnement afgesloten op maandbasis voor een bedrag van €39.00. Behoudens opzegging wordt dit abonnement van maand tot maand automatisch verlengd en wordt de gebruikte kaart automatisch gedebiteerd.

2.2 De bovenstaande prijzen zijn inclusief alle belastingen.

2.3 De betaling gebeurt via onze Site in euro met een kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express). De Site is uitgerust met een beveiligingssysteem voor online betalingen waarmee de Klant de overdracht van zijn bankgegevens kan versleutelen. Wij gebruiken een externe leverancier, Stripe, voor ons betalingsproces en slaan geen gegevens op over uw bankgegevens en kaarten. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij U uit ons beleid inzake vertrouwelijkheid te raadplegen.

3. Herroepingsrecht

3.1 Na de Proefperiode hebt U het recht om het Contract binnen 2 (twee) dagen na verzending van de Bevestiging op te zeggen.

3.2 Dit verzoek tot terugtrekking kan worden gedaan door ons een dergelijk verzoek per e-mail te sturen. Een bevestiging van terugtrekking zal U per e-mail worden toegezonden op het adres dat U bij uw registratie aan ons hebt opgegeven.

3.3 Zodra U Uw recht op terugtrekking heeft uitgeoefend, zult U het bedrag dat U aan ons heeft betaald binnen 5 (vijf) tot 10 (tien) dagen na de ontvangst van Uw verzoek tot terugtrekking terugbetaald krijgen door een gelijkwaardig bedrag bij te schrijven op de kaart die U heeft gebruikt om voor de Dienst te betalen. Voorwaarde voor dit recht op terugbetaling is dat U na de Proefperiode geen gebruik hebt gemaakt van Onze Dienst; in het geval dat U na de Proefperiode gebruik hebt gemaakt van Onze Dienst, begrijpt U dat er geen terugbetaling zal plaatsvinden voor de lopende maand, in welk geval Uw herroepingsrecht zal worden behandeld als een verzoek tot beëindiging en zal ingaan aan het einde van de betreffende maand.

3.4 Het herroepingsrecht in dit artikel 3 is niet van toepassing indien U in Zwitserland woont, in welk geval een dergelijk verzoek zal worden behandeld als een verzoek tot beëindiging zonder terugbetaling.

4. Hoe de Dienst werkt

4.1 Beantwoord de online testvragen zo nauwkeurig mogelijk en vul vervolgens uw bank- en contactgegevens in om uw resultaten per e-mail te ontvangen en toegang te krijgen tot al onze premium diensten.

4.2 U heeft het recht om een onbeperkt aantal IQ tests af te nemen van alle beschikbare tests zolang uw Contract duurt

4.3 Het is je verboden om

 • De Site te gebruiken op een illegale manier of in strijd met deze Voorwaarden
 • De inhoud van de site of onze service te verkopen, kopiëren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie te geven, of onze service voor zakelijke doeleinden te gebruiken
 • Proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze systemen of die van onze contractanten of deelnemen aan activiteiten die de prestaties of functionaliteit van de site en onze service kunnen verstoren, aantasten of belemmeren
 • De site te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden door opzettelijk een virus of ander kwaadaardig programma te introduceren
 • Onze service gebruiken voor spammingdoeleinden
 • Onze activiteiten in diskrediet brengen of gedrag vertonen dat onze reputatie kan schaden, hetzij via Onze Dienst of daarbuiten (bijvoorbeeld op sociale netwerken)

5. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie op deze site. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor een beslissing zonder contact op te nemen met meer nauwkeurige, volledige of actuele primaire informatiebronnen. Het vertrouwen op de inhoud van deze site is geheel op eigen risico.

 • Op de site zijn IQ-tests beschikbaar. Door deze tests te maken, erkent u dat ze voor openbaar gebruik worden aangeboden zonder garantie van geldigheid of nauwkeurigheid van de resultaten, en niet mogen worden gebruikt om een diagnose te stellen of een ziekte of handicap uit te sluiten. Laat het ons weten als u zich zorgen maakt. Deze dienst is bedoeld voor recreatief gebruik

6. Beëindiging

6.1 Beëindiging op initiatief van de Klant. U kunt zich op elk moment uitschrijven en uw overeenkomst beëindigen door simpelweg te klikken op de link "Uitschrijven" in het menu bovenaan of onderaan de website, met dien verstande dat uw uitschrijving dan plaatsvindt voor het einde van de Proefperiode, of voor het einde van de lopende maand waarin uw verzoek tot uitschrijving plaatsvond, in welk geval uw account wordt gedeactiveerd en de toegang tot en het gebruik van onze Dienst wordt beëindigd. Behoudens artikel 3.3 zal er geen restitutie worden gegeven.

6.2 Beëindiging door ESPRESSO.SOCIAL LTD. Wij hebben ook het recht om uw contract aan het einde van een maand te beëindigen, in welk geval wij u op de hoogte zullen stellen door een e-mail te sturen naar het adres dat u aan ons heeft verstrekt toen u zich registreerde. In geval van schending van deze Voorwaarden, in het bijzonder maar niet beperkt tot artikel 4.3, behouden Wij ons het recht voor om Uw Account op te schorten voor de tijd die nodig is voor de controles die kunnen worden uitgevoerd en, indien nodig, om Uw contract met onmiddellijke ingang te beëindigen; of het een opschorting of een beëindiging is, zal U worden meegedeeld door het sturen van een voorafgaande kennisgeving naar ditzelfde e-mailadres

6.3 Beëindiging krachtens dit artikel geeft U geen recht op enige terugbetaling, behalve in het geval dat deze beëindiging gelijk staat aan de uitoefening van een herroepingsrecht door U krachtens artikel 3.1 en 3.3.

7. Intellectueel eigendom

7.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD bezit alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en de inhoud daarvan, welke rechten ook de bijbehorende knowhow omvatten.

7.2 Door het aangaan van de Overeenkomst verlenen wij U het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht op toegang tot en gebruik van onze Diensten.

8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst tussen ons, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

8.2 Niettegenstaande clausule 7.1, zal ESPRESSO.SOCIAL LTD redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Service 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is, maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige onbeschikbaarheid als gevolg van bugs, technische beperkingen en andere onderhoudswerkzaamheden, die geen recht geven op welke vergoeding dan ook.

8.3. De Website kan links bevatten naar andere websites die niet worden gepubliceerd of gecontroleerd door ESPRESSO.SOCIAL LTD en voor wiens goede werking en inhoud wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

9. Diverse

9.1 OVERMACHT. De partijen komen overeen dat, in het geval dat de uitvoering van het Contract onmogelijk blijkt door een geval van overmacht, d.w.z. een onvoorziene gebeurtenis buiten de controle van een van de partijen, geen van de partijen verantwoordelijk kan worden gesteld voor de niet-uitvoering, mislukkingen of vertragingen in de uitvoering van een van haar verplichtingen die te wijten zouden zijn aan het optreden van het genoemde geval. De uitvoering van het contract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van de betalingsverplichtingen, worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt, met dien verstande dat de betaling die is verricht voor de lopende maand waarin de overmachtsituatie zich heeft voorgedaan, niettemin wordt gehandhaafd. Elke partij heeft evenwel het recht om het in artikel 5 bedoelde opzeggingsrecht uit te oefenen.

9.2 ONTBINDING. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zal deze ongeldigheid de geldigheid van de overige Voorwaarden niet aantasten. De ongeldige bepaling zal worden vervangen en geïnterpreteerd op een wijze die de geldigheid ervan waarborgt door een bepaling die de ongeldige bepaling naar de geest zo dicht mogelijk benadert

9.3 COMMUNICATIE. Alle communicatie die moet worden gericht aan ESPRESSO.SOCIAL LTD zal zijn:

 • Per e-mail naar het adres: contact@iq-fast.com

 • Per post naar: ESPRESSO.SOCIAL LTD Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB.

9.4 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE. Op de geldigheid en uitvoering van deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Engels recht van toepassing. Elk geschil dat direct of indirect voortvloeit uit deze Voorwaarden en het daaruit voortvloeiende Contract zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de Klant wanneer ESPRESSO.SOCIAL LTD de eiser is, respectievelijk aan de rechtbank van Londen wanneer de Klant de eiser is.

Antwoord binnen 24 uur

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003