Odpowiedź w ciągu mniej niż 24 godzin

Warunki użytkowania

ESPRESSO.SOCIAL LTD ("My") jest angielską spółką z siedzibą pod adresem 168 The Circle Queen Elizabeth Street, Londyn, Wielka Brytania, SE1 2JL (13241003), która prowadzi za pośrednictwem strony internetowej https://iq-fast.com/pl ("Strona") powiązaną usługę testowania ilorazu inteligencji umożliwiającą każdej osobie działającej w charakterze prywatnym ("Klient" lub "Użytkownik") przetestowanie swojego ilorazu inteligencji ("Usługa").

Celem niniejszych Warunków jest określenie sposobu, w jaki Użytkownik, jako Klient, może korzystać z Usługi ("Warunki").

Nasze Warunki mogą być okresowo modyfikowane i uzupełniane w miarę ich rozwoju, w którym to przypadku powiadomimy Użytkownika pocztą elektroniczną na miesiąc przed ich aktualizacją. Dostęp i korzystanie z naszej Usługi po otrzymaniu informacji o aktualizacji, a także brak wypowiedzenia subskrypcji do końca miesiąca, oznacza przestrzeganie najnowszej wersji wspomnianych Warunków.

Niniejsza wersja Regulaminu nosi datę 19/01/2022.

1. Rejestracja

1.1 Dostęp i korzystanie z naszej Usługi wymaga otwarcia konta za pośrednictwem naszej Witryny ("Konto").

1.2 Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji:

 • Adres e-mail
 • Hasło

Jako Klient, Użytkownik gwarantuje dokładność, szczerość i wiarygodność przekazanych nam informacji, a także fakt, że jest pełnoletni i uprawniony do subskrypcji naszej Usługi w kraju zamieszkania.

Zwracamy uwagę użytkownika na fakt, że zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko użytkownikowi, w tym działań karnych, w przypadku kradzieży tożsamości.

1.3 Umowa subskrypcji zostaje ważnie zawarta dopiero po potwierdzeniu przyjęcia płatności dokonanej zgodnie z art. 2 poniżej ("Umowa"). Użytkownik może pobrać swoją Umowę w dowolnym momencie, wysyłając nam stosowną prośbę pocztą elektroniczną.

1.4 Otwarcie Konta daje prawo dostępu do naszej platformy i korzystania z niej wyłącznie Klientowi, który je otworzył. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich kodów dostępu do Usługi (loginu i hasła) oraz za informowanie nas o wszelkich nadużyciach w tym zakresie. Jakiekolwiek przekazywanie dostępu osobom trzecim bez naszej uprzedniej zgody jest zabronione.

1.5 Dostęp do naszego Serwisu jest zastrzeżony dla osób korzystających z niego w celach osobistych. Jakiekolwiek wykorzystanie do celów zawodowych jest zabronione i spowoduje natychmiastowe zakończenie subskrypcji, a tym samym możliwość dostępu i korzystania z naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia i bez możliwości zwrotu pieniędzy.

2. Płatność

2.1 Cena Usługi jest następująca:

 • W ciągu pierwszych 48 godzin po rejestracji Klient jest uprawniony do przetestowania Naszej Usługi za kwotę €0.50 ("Okres próbny")
 • Po upływie tych 48 godzin, z zastrzeżeniem wypowiedzenia w tym okresie, subskrypcja jest automatycznie pobierana co miesiąc za miesięczną kwotę €39.00. Z zastrzeżeniem anulowania, subskrypcja jest automatycznie odnawiana z miesiąca na miesiąc, a używana karta jest automatycznie obciążana.

2.2 Powyższe ceny zawierają wszystkie podatki.

2.3 Płatności dokonuje się za pośrednictwem Witryny w euro kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express). Witryna jest wyposażona w system bezpieczeństwa płatności online, który umożliwia Klientowi szyfrowanie transmisji jego danych bankowych. Używamy zewnętrznego dostawcy, Stripe, do naszego procesu płatności i nie przechowujemy żadnych danych związanych z danymi bankowymi i kartami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką poufności.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Po upływie Okresu próbnego Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 2 (dwóch) dni od wysłania Potwierdzenia.

3.2 Wniosek o odstąpienie można złożyć, wysyłając nam taki wniosek pocztą elektroniczną. Potwierdzenie odstąpienia od Umowy zostanie przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

3.3 Po skorzystaniu przez Użytkownika z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej na naszą rzecz w terminie od 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) dni od otrzymania wniosku o odstąpienie od umowy w postaci równowartości kwoty przelanej na kartę, której użył do opłacenia Usługi. Prawo do zwrotu jest uzależnione od tego, czy Użytkownik nie korzystał z Usługi po upływie Okresu próbnego; w przypadku, gdy Użytkownik korzystał z Usługi po upływie Okresu próbnego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zwrot nie zostanie dokonany za bieżący miesiąc, w którym to przypadku prawo do odstąpienia będzie traktowane jako wniosek o rozwiązanie umowy i wejdzie w życie z końcem danego miesiąca.

3.4 Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym Artykule 3, nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik ma miejsce zamieszkania w Szwajcarii, w którym to przypadku każdy taki wniosek będzie traktowany jako wniosek o rozwiązanie umowy bez zwrotu kosztów.

4. Jak działa Usługa

4.1 Wystarczy odpowiedzieć na pytania testu online tak dokładnie, jak to możliwe, a następnie podać dane bankowe i kontaktowe, aby otrzymać wyniki pocztą elektroniczną i uzyskać dostęp do wszystkich naszych usług premium.

4.2 Użytkownik ma prawo do wykonania nieograniczonej liczby testów IQ spośród wszystkich dostępnych testów przez cały okres obowiązywania Umowy

4.3 Użytkownikowi zabrania się

 • Korzystania z Witryny w sposób niezgodny z prawem lub niniejszymi Warunkami
 • Sprzedawać, kopiować, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, rozpowszechniać, przekazywać lub udzielać sublicencji na jakąkolwiek zawartość Witryny, naszej Usługi lub korzystać z naszej Usługi w celach biznesowych
 • Podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów lub systemów naszych kontrahentów lub angażować się w jakiekolwiek działania, które mogłyby zakłócić, pogorszyć lub zakłócić działanie lub funkcjonalność Witryny i naszej Usługi
 • Korzystania z Witryny w jakimkolwiek niewłaściwym celu poprzez celowe wprowadzenie wirusa lub innego złośliwego programu
 • Używać naszej Usługi do celów spamowania
 • Oczerniać naszych działań lub angażować się w jakiekolwiek zachowania, które mogą zaszkodzić naszej reputacji, zarówno za pośrednictwem naszej Usługi, jak i poza nią (np. w sieciach społecznościowych)

5. Dokładność, kompletność i aktualność informacji

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność informacji zawartych na tej stronie. Zawartość tej witryny jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać ani wykorzystywać jej jako jedynej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji bez skontaktowania się z dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi podstawowymi źródłami informacji. Poleganie na zawartości tej strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

 • Na stronie dostępne są testy IQ. Wykonując te testy, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że są one udostępniane do użytku publicznego bez gwarancji ważności lub dokładności wyników i nie powinny być wykorzystywane do diagnozowania lub wykluczania jakiejkolwiek choroby lub niepełnosprawności. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poinformuj nas o tym. Ta usługa jest przeznaczona do użytku rekreacyjnego

6. Rozwiązanie umowy

6.1 Wypowiedzenie z inicjatywy Klienta. Użytkownik ma prawo zrezygnować z subskrypcji i rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, klikając łącze "Anuluj subskrypcję" w menu u góry lub u dołu strony internetowej, przy czym rezygnacja z subskrypcji nastąpi na koniec Okresu próbnego lub na koniec bieżącego miesiąca, w którym złożono wniosek o rezygnację z subskrypcji, w którym to przypadku Konto użytkownika zostanie dezaktywowane, a dostęp do Usługi i korzystanie z niej zostanie zakończone. Z zastrzeżeniem punktu 3.3, zwrot kosztów nie zostanie przyznany.

6.2 Rozwiązanie umowy przez ESPRESSO.SOCIAL LTD. Jesteśmy również uprawnieni do rozwiązania umowy z końcem miesiąca, w którym to przypadku powiadomimy użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany nam podczas rejestracji. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, w szczególności, ale nie wyłącznie, sekcji 4.3, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika na czas niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji, a w razie potrzeby do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym; niezależnie od tego, czy jest to zawieszenie, czy rozwiązanie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wcześniejszego powiadomienia na ten sam adres e-mail

6.3 Rozwiązanie umowy na mocy niniejszego punktu nie uprawnia Użytkownika do zwrotu pieniędzy, z wyjątkiem przypadku, gdy takie rozwiązanie jest równoznaczne z wykonaniem przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy na mocy punktów 3.1 i 3.3.

7. Własność intelektualna

7.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Strony i jej zawartości, które to prawa obejmują również know-how z nią związane.

7.2 Zawierając Umowę, udzielamy Użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu do naszych Usług i korzystania z nich.

8. Odpowiedzialność i gwarancja

8.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wykonania Umowy między nami w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8.2 Niezależnie od postanowień punktu 7.1, ESPRESSO.SOCIAL Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Usługa była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność spowodowaną błędami, ograniczeniami technicznymi i innymi czynnościami konserwacyjnymi, co nie daje prawa do jakiegokolwiek zwrotu kosztów.

8.3. Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są publikowane ani kontrolowane przez ESPRESSO.SOCIAL LTD i za których prawidłowe funkcjonowanie i zawartość nie ponosimy odpowiedzialności.

9. Różne

9.1 SIŁA WYŻSZA. Strony zgadzają się, że w przypadku, gdy wykonanie Umowy okaże się niemożliwe z powodu siły wyższej, tj. nieprzewidywalnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą którejkolwiek ze stron, żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewykonanie, awarie lub opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z jej zobowiązań, które byłyby spowodowane wystąpieniem wspomnianego przypadku. Wykonanie Umowy i wynikających z niej zobowiązań, w tym zobowiązań płatniczych, zostanie zawieszone na czas trwania zdarzenia siły wyższej, przy czym płatność dokonana za bieżący miesiąc, w którym wystąpiło zdarzenie siły wyższej, zostanie zachowana. Każda ze stron będzie jednak uprawniona do skorzystania z prawa do rozwiązania umowy określonego w Artykule 5.

9.2 NIEWAŻNOŚĆ. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych Warunków. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione i zinterpretowane w taki sposób, aby zapewnić jego ważność przez postanowienie, które jest jak najbardziej zbliżone duchem do nieważnego postanowienia

9.3 KOMUNIKACJA. Wszelka komunikacja kierowana do ESPRESSO.SOCIAL LTD odbywa się:

 • Pocztą elektroniczną na adres: contact@iq-fast.com

 • Pocztą na adres: ESPRESSO.SOCIAL LTD Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB.

9.4 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA. Ważność i wykonanie niniejszych Warunków i Umowy podlega prawu angielskiemu. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków i wynikającej z nich Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta, w przypadku gdy ESPRESSO.SOCIAL LTD jest powodem, odpowiednio przez sąd w Londynie, w przypadku gdy Klient jest powodem.

Odpowiedź w ciągu mniej niż 24 godzin

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003